Projekt Stowarzyszenia „Apertus” dla dzieci w wieku przedszkolnym, które wymagają rehabilitacji, a są w trakcie diagnozy.

Stowarzyszenie APERTUS zaprasza

dzieci bez orzeczonej niepełnosprawności, będące na etapie wczesnej rehabilitacji, które nie osiągnęły jeszcze wieku szkolnego, zamieszkałe
na terenie Województwa Wielkopolskiego

do udziału w bezpłatnych zajęciach:

1. Rehabilitacja wg koncepcji Halliwick

2. Terapia integracji sensorycznej (SI)

3. Alpakoterapia

4. Sensoplastyka

5. Logopedia

6. Terapia neurotaktylna

7. Rehabilitacja ruchowa

8. Surdopedagogika

9. Tyflopedagogika

Zajęcia prowadzone będą w okresie od września do listopada 2021 r.
|w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem oraz Ośrodku Rehabilitacji
i Rekreacji „Na wzgórzu” w Parzynowie (alpakoterapia).

W celu zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach należy wypełnić Kartę uczestnika i złożyć ją w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem lub wysłać na adres: apertus.slupia@gmail.com. Wskazane jest również załączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli została wydana. Informacja o przyjęciu dziecka na zajęcia przekazana zostanie telefonicznie.