Procedury

Procedury wydawania opinii

1. Termin diagnozy ustala się po dostarczeniu do sekretariatu Poradni wypełnionego przez rodziców lub opiekunów prawnych zgłoszenia (druk do pobrania). Wskazane jest dostarczenie dodatkowych dokumentów pomocnych w diagnozie, np. opinii ze szkoły/przedszkola/placówki, zeszytów szkolnych, prac z języka polskiego, dokumentacji wcześniejszych badań psychologicznych i pedagogicznych przeprowadzonych w innych poradniach lub gabinetach, dokumentacji lekarskiej (w przypadku dzieci chorych).

2. Badanie psychologiczne i pedagogiczne odbywa się w wyznaczonym wcześniej terminie, o którym powiadamiamy telefonicznie lub przez szkołę, do której uczęszcza uczeń (zgodnie z wskazaniem na zgłoszeniu). Na badania uczeń zgłasza się z rodzicem.

3. W przypadku niemożliwości przybycia dziecka na badania należy jak najszybciej zgłosić w sekretariacie poradni rezygnację z badań w danym terminie (tel. 0627824811)

4. W przypadku zgłoszenia na diagnozę zaburzeń dyslektycznych uczeń powinien dostarczyć w dniu badania zeszyty przedmiotowe i dowody pracy nad problemem oraz opinię szkoły dotyczącą jego trudności w czytaniu lub/i pisaniu (druk do pobrania).

5. Wizyta w Poradni trwa około 3-4 godziny.

6. Po badaniu psycholog i pedagog omawiają z rodzicem wyniki badań i udzielają porady dotyczącej pracy z dzieckiem.

7. Pisemną opinię wydaje się na wniosek rodziców.